Solarpark Akadyr

Respect Energy and GOLDBECK SOLAR build Central and Eastern Europe's largest photovoltaic power plant in Pomerania: Green energy for 153,000 households

Respect Energy and GOLDBECK SOLAR have been awarded a major project in Zwartowo, Poland. Construction of the 300-hectare photovoltaic park, which will generate 230 GWh of energy from renewable sources per year in the future, will start in the first quarter of 2021.

It is a gigantic project that the Polish energy company Respect Energy and the German group GOLDBECK SOLAR are planning for 2021. On 14 December, the partners were awarded the contract for their investment project in Zwartowo at the auction of the Polish Energy Regulatory Office: a photovoltaic plant that will supply 153,000 households with green electricity in the future. It will be able to meet the energy needs of about as many people as live in a city the size of Gdansk.

GOLDBECK SOLAR and Respect Energy – that’s a perfect partnership. Respect Energy S.A. (formerly known as TRMEW Obrót S.A.) specialises in selling energy exclusively from renewable sources. For 20 years now, GOLDBECK SOLAR has also been committed to the expansion of renewable energy sources beyond its own products and services and is now successfully active in 17 countries.

Solarpark Zwartowo: capasity of 203 MW

The strategic partnership will enable the construction of photovoltaic power plants with a capacity of 350 MW per year – about 1750 MW in just five years. The photovoltaic plant is to be built in a small town in the Pomeranian Voivodeship on a plot of 300 hectares, on an area equivalent to the size of 422 football pitches. The power plant is to generate about 230 GWh of green energy per year. This would reduce CO2 emissions by about 5 million tonnes within the next 30 years. The project is expected to have a capacity of 203 MW. Once construction is completed, it will be worth around 200 million euros.

“The Polish energy market offers great development opportunities in the renewable energy sector. We are very pleased about the strategic cooperation with Respect Energy as a partner, which is also tackling this new market with determination and strength. The entire industry needs innovative solutions. We believe that working together on our project in such a good atmosphere will produce follow-up projects very soon”, said Joachim Goldbeck, the President of GOLDBECK SOLAR.

Energy and nature

The project is not only to develop the potential of the national renewable energy niche, but also to contain the biological activity of the region, e.g. by installing a bee house on the grounds of the complex.

Construction of the PV farm in Pomerania is scheduled to begin in the first quarter of 2021. Energy will be generated and delivered to consumers for the first time in the first quarter of 2022. It will be the largest complex of its kind in Central and Eastern Europe.

“The joint venture with GOLDBECK SOLAR marks the development of another area of our business,” emphasised Sebastian Jabłoński, President of the Board of Respect Energy. “Apart from wholesale in 21 markets, we have undergone a rebranding this year and entered the market as Respect Energy very successfully. We are now starting the construction of our PV power plant in this part of Europe. We firmly believe that our projects will directly contribute to achieving full carbon neutrality for our country by 2050.”

Mitteilung auf Polnisch:

Zielona energia dla 153.000 gospodarstw domowych: Respect Energy i GOLDBECK SOLAR budują największą elektrownię fotowoltaiczną w Europie Środkowej i Wschodniej na Pomorzu.

 Respect Energy i GOLDBECK SOLAR zostały nagrodzone dużym projektem w Zwartowie. Budowa 300-hektarowego parku fotowoltaicznego, który w przyszłości będzie wytwarzał 230 GWh energii ze źródeł odnawialnych rocznie, rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 roku.

Jest to gigantyczny projekt, który polski koncern energetyczny Respect Energy i niemiecka grupa GOLDBECK SOLAR planują na rok 2021. 14 grudnia na aukcji Urzędu Regulacji Energetyki partnerzy otrzymali kontrakt na realizację projektu inwestycyjnego w Zwartowie: farmę fotowoltaiczną, która w przyszłości zaopatrzy w zieloną energię elektryczną 153 000 gospodarstw domowych. Będzie ona w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne około tylu osób, ile mieszka w mieście wielkości Gdańska.

GOLDBECK SOLAR i Respect Energy – to idealne partnerstwo. Respect Energy S.A. (wcześniej znana jako TRMEW Obrót S.A.) specjalizuje się w sprzedaży energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Od 20 lat GOLDBECK SOLAR angażuje się również w rozwój odnawialnych źródeł energii poza własnymi produktami i usługami, a obecnie z powodzeniem działa w 17 krajach.

Partnerstwo strategiczne umożliwi budowę elektrowni fotowoltaicznych o mocy 350 MW rocznie – około 1750 MW w ciągu zaledwie pięciu lat. Farma fotowoltaiczna ma powstać w małym miasteczku w województwie pomorskim na działce o powierzchni 300 ha, na powierzchni odpowiadającej wielkości 422 boisk piłkarskich. Elektrownia ma wytwarzać około 230 GWh zielonej energii rocznie. Dzięki temu w ciągu najbliższych 30 lat zmniejszy się emisja CO2 o około 5 mln ton. Projekt ma mieć moc 203 MW. Po zakończeniu budowy będzie ona warta około 200 milionów euro.

“Polski rynek energetyczny oferuje duże możliwości rozwoju w sektorze energii odnawialnej. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze strategicznej współpracy z Respect Energy jako partnerem, który również z determinacją i siłą podchodzi do tego nowego rynku. Cała branża potrzebuje innowacyjnych rozwiązań. Wierzymy, że wspólna praca nad naszym projektem w tak dobrej atmosferze zaowocuje wkrótce kolejnymi projektami”, powiedział Joachim Goldbeck, Prezes GOLDBECK SOLAR.

Projekt ma na celu nie tylko rozwój potencjału krajowej niszy energii odnawialnej, ale również powstrzymanie aktywności biologicznej regionu, np. poprzez zainstalowanie na terenie kompleksu domku dla pszczół.

Budowa farmy PV na Pomorzu ma się rozpocząć w pierwszym kwartale 2021 roku. Energia będzie wytwarzana i dostarczana do odbiorców po raz pierwszy w pierwszym kwartale 2022 roku. Będzie to największy tego typu kompleks w Europie Środkowej i Wschodniej.

“Wspólne przedsięwzięcie z GOLDBECK SOLAR oznacza rozwój kolejnego obszaru naszej działalności” – podkreślił Sebastian Jabłoński, Prezes Zarządu Respect Energy. “Oprócz sprzedaży hurtowej na 21 rynkach, przeszliśmy w tym roku rebranding i z dużym powodzeniem weszliśmy na rynek jako Respect Energy. Obecnie rozpoczynamy budowę naszej elektrowni PV w tej części Europy. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze projekty przyczynią się bezpośrednio do osiągnięcia pełnej neutralności węglowej naszego kraju do 2050 r.”

Latest press releases
Spatenstich Binissalem

GOLDBECK SOLAR and Blue Elephant Energy celebrate ground-breaking...

→ Read more
Kabeljauwbeek

GOLDBECK SOLAR to realize 51 MWp solar park for Eneco Solar in the...

→ Read more

GOLDBECK SOLAR celebrates ground-breaking ceremony for the second...

→ Read more
BETD 2024

BETD 2024: “Strong political incentives are essential”

→ Read more
All press releases
Auszeichnung: Silber Medallie Sustainability Rating 2023 Top-Innovator 2024 – Top 100