Informacje prawne

Zgodnie z § 5 TMG:
GOLDBECK SOLAR GmbH
Goldbeckstrasse 7
69493 Hirschberg a.d. Bergstrasse
Niemcy

Reprezentowany przez:
Joachima Goldbecka
Tobias Schuessler i Michiel Vanhoutte.

Kontakt:

Tel. + 49 6201 710 3300
Fax. + 49 6201 710 3499
E-Mail: info@goldbecksolar.com

Rejestr:
Wpis do rejestru handlowego.
Sąd rejestrowy: Mannheim
Numer rejestracyjny: HRB 433009

Podatek od wartości dodanej:
Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z §27 a ustawy o podatku od sprzedaży: DE236068668

KrajSpółkaNumer podatkowy
NiemcyGOLDBECK SOLAR GmbHDE236068668
SzwajcariaGOLDBECK SOLAR GmbHCHE-335.280.356
HolandiaGOLDBECK SOLAR GmbHNL825481181B01
Wielka BrtyaniaGOLDBECK SOLAR Ltd.VAT 196 4544 69
MeksykGOLDBECK SOLAR MexicoGSO171222H29

Rozstrzyganie sporów
Nie chcemy ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Odpowiedzialność za treści
Jako usługodawca odpowiadamy zgodnie z § 7 Abs.1 TMG za własne treści na tych stronach na podstawie ogólnych przepisów prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji zewnętrznych ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z prawem ogólnym pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednak dopiero od dnia powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu. Po otrzymaniu informacji o odpowiednich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treści zawarte na stronach, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator tych stron. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie ich podlinkowania. Nielegalne treści nie zostały rozpoznane w momencie umieszczania linków.

Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Po otrzymaniu informacji o naruszeniu prawa niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawa autorskie
Treści i dzieła na stronach stworzone przez operatorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

W odniesieniu do wszelkich treści na tej stronie, które nie zostały stworzone przez operatora, uwzględnia się prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeżeli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o notatkę. Po zgłoszeniu naruszeń, niezwłocznie usuniemy takie treści

Źródło: eRecht24

Projektowanie i programowanie:

deteringdesign GmbH, Bielefeld

Teksty:

Mariana Friedrich – Text | Lektorat | Beratung

Polityka prywatności

Niniejszy dokument można również pobrać i zarchiwizować w formacie PDF, klikając tutaj klicken. Do otwarcia pliku PDF potrzebny jest bezpłatny program Adobe Reader (na stronie www.adobe.de) lub porównywalne programy obsługujące format PDF.

Polityka prywatności

W dniu 25.05.2018 r. po 2-letnim okresie przejściowym weszło w życie europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Za pomocą poniższych oświadczeń informujemy Cię o zakresie i celu przetwarzania Twoich danych osobowych w GOLDBECK SOLAR oraz o przysługujących Ci prawach.

I. Jakie dane osobowe są przetwarzane?
GOLDBECK SOLAR przetwarza dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie jako partnera umowy. Dane te są uzupełniane o dane osobowe, które uzyskujemy z publicznie dostępnych źródeł, takich jak w szczególności rejestr handlowy, prasa i media. Jeśli złożysz ofertę w odpowiedzi na przetarg złożony przez GOLDBECK SOLAR i / lub jeśli otrzymasz lub złożysz zamówienie na wykonanie usług, odwiedzisz naszą stronę główną lub portal dostawcy, zbieramy i przechowujemy następujące informacje:

– tytuł, nazwisko i imię
– ważny adres e-mail
– adres
– numer telefonu (stacjonarny i / lub komórkowy)
– adres IP komputera, z którego pochodzi zapytanie
– data i godzina dostępu
– nazwa i adres URL udostępnionego pliku
– Pracodawca / stanowisko
– Strona internetowa
– Ubezpieczenie od odpowiedzialności publicznej
– Identyfikator podatkowy
– dane konta bankowego
– oraz inne informacje niezbędne do podjęcia współpracy.

II.Cel przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach

– aby móc zidentyfikować Cię jako naszego partnera umownego
– aby móc informować Cię o nowych projektach i dać Ci możliwość aktywnego uczestnictwa w procesach przetargowych
– korespondencja z Państwem
– fakturowanie
– dochodzenie roszczeń umownych i prawnych.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), z zastosowaniem następujących przepisów:

– W celu wypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO.
Na wniosek użytkownika lub po zleceniu konkretnego projektu lub innej dostawy i usługi, umowa dotycząca danych jest zawierana w celach określonych w punkcie II. i jest niezbędna do właściwej obsługi projektu oraz do wzajemnego wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy.

– w celu ochrony uzasadnionych interesów GOLDBECK SOLAR zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
W oparciu o stosunek umowny między użytkownikiem a GOLDBECK SOLAR, który został już ustanowiony w przeszłości, GOLDBECK SOLAR ma uzasadniony interes w przetwarzaniu i przekazywaniu danych osobowych użytkownika w ramach grupy spółek GOLDBECK SOLAR do wewnętrznych celów administracyjnych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu dalszego przedstawiania Państwu ofert dotyczących ewentualnych projektów oraz kontynuowania współpracy w przyszłości.

– Na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO
W zakresie, w jakim użytkownik udzielił GOLDBECK SOLAR wyraźnej lub dorozumianej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, zgodność z prawem tego przetwarzania opiera się na jego zgodzie. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, które zostały udzielone GOLDBECK SOLAR przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych – tj. przed 25 maja 2018 r.

IV. Prawa użytkownika
Jako osoba, której dane dotyczą, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, użytkownik ma prawo do

– do odwołania (zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO)
Użytkownik może odwołać swoją zgodę udzieloną jednorazowo w dowolnym momencie wobec GOLDBECK SOLAR. Następnie GOLDBECK SOLAR nie może już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości.

– Informacje (zgodnie z art. 15 RODO)
Użytkownik może zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez GOLDBECK SOLAR. W szczególności możesz zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do skargi, pochodzeniu Twoich danych, jeśli nie zostały one przez nas zebrane, a także o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilerów i, w stosownych przypadkach, istotnych informacji o ich szczegółach.

– Do sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO).
Użytkownik może natychmiast zażądać poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia swoich danych osobowych przechowywanych przez GOLDBECK SOLAR.

– Do usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO)
Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez GOLDBECK SOLAR, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

– O ograniczeniu przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO).
Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, o ile dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, a my nie potrzebujemy już danych do celów przetwarzania, ale użytkownik potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 DSGVO.

– Do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO).
Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które przekazał GOLDBECK SOLAR, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi.

– Złożenie skargi (zgodnie z art. 77 RODO).
Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego. Zasadniczo w tym celu można skontaktować się z organem nadzorczym w miejscu zamieszkania lub pracy lub w siedzibie naszej firmy.

V. Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
W zakresie, w jakim dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO. Ma to zastosowanie, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające ze szczególnej sytuacji użytkownika lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku użytkownik ma ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres

datenschutz@goldbecksolar.com

VI Przechowywanie i usuwanie
Państwa dane osobowe zebrane przez GOLDBECK SOLAR będą przechowywane przez nas po zakończeniu relacji biznesowej do upływu 10 lat kalendarzowych, a następnie usunięte, chyba że GOLDBECK SOLAR jest zobowiązany do przechowywania danych przez dłuższy okres zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) RODO ze względu na zobowiązania podatkowe lub handlowe w zakresie przechowywania i dokumentacji.

Ponadto dłuższe przechowywanie może być konieczne do zachowania dowodów w ramach przedawnienia. Zgodnie z § 195 i następnymi niemieckiego kodeksu cywilnego (stan na czerwiec 2018 r.) okresy przedawnienia mogą wynosić do 30 lat.

VII. Przekazywanie danych osobowych przez GOLDBECK SOLAR
GOLDBECK SOLAR nie przekazuje danych osobowych użytkownika osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. GOLDBECK SOLAR przekaże dane osobowe użytkownika osobom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy:

– użytkownik wcześniej wyraźnie wyraził zgodę na przekazanie danych osobom trzecim zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO;
– o ile jest to konieczne do przetwarzania stosunków umownych z użytkownikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO;
– w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO.
Jeśli korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane na zlecenie, zapewniamy za pomocą odrębnych umów (tzw. umów o przetwarzaniu danych na zlecenie), że dane użytkownika są chronione przez podmiot przetwarzający w taki sam sposób, w jaki są chronione przez nas.

 

VIII. Przekazywanie danych do innych krajów
Przekazywanie danych do innych krajów odbywa się wyłącznie w kontekście przetwarzania międzyfirmowego Grupy GOLDBECK SOLAR, która aktywnie uczestniczy w rynku międzynarodowym. Przekazanie może również nastąpić, między innymi: – do certyfikowanych odbiorców, w szczególności na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych (BCRS), standardowych klauzul ochrony danych UE (SCC) (art. 45 i 47 RODO);
– na podstawie uprzednio zadeklarowanej w tym celu zgody użytkownika (art. 49 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO);
– jeśli przekazanie danych służy zainicjowaniu lub wykonaniu umowy (art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO i art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO);
– jeśli jest to konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych (art. 49 ust. 1 pkt 1 lit. e) RODO).

IX. Ochrona
Komunikacja z GOLDEBCK za pośrednictwem poczty elektronicznej jest zawsze szyfrowana, pod warunkiem, że serwer użytkownika obsługuje szyfrowanie.

X. Aktywność online w mediach społecznościowych
GOLDBECK SOLAR utrzymuje obecność online w sieciach i platformach społecznościowych w celu komunikowania się z partnerami biznesowymi, zainteresowanymi stronami i aktywnymi tam użytkownikami oraz informowania ich o naszych usługach. Podczas korzystania z odpowiednich sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych ich odpowiednich operatorów. O ile nie określono inaczej w naszej polityce prywatności, przetwarzamy dane użytkowników, jeśli komunikują się z nami w ramach sieci i platform społecznościowych, np. piszą posty na temat naszej obecności online i wysyłają wiadomości.

XI. Dodatki do mediów społecznościowych
Używamy wtyczek sieci społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, Xing, YouTube i Kununu na naszej stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych („RODO”) w celu zwiększenia świadomości naszej firmy oraz ze względu na analizę, optymalizację i ekonomiczne działanie naszej oferty online. Podstawowy cel prawny należy uznać za uzasadniony interes zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie danych ( RODO). Odpowiedzialność za działanie zgodne z ochroną danych ponoszą ich odpowiedni dostawcy. Integrujemy te wtyczki za pomocą tak zwanej metody 2 kliknięć, aby zapewnić odwiedzającym naszą stronę najlepszą możliwą ochronę.
a) Wtyczki społecznościowe Facebooka
Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki mediów społecznościowych z sieci społecznościowej facebook.com, która jest obsługiwana przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Central Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą wyświetlać elementy interakcji lub treści (np. filmy, grafikę lub tekst) i są rozpoznawalne po jednym z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, terminy „Lubię to”, „Lubię to” lub znak „kciuka w górę”) lub są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć tutaj:https://developers.facebook.com/docs/plugins/.Facebook jest certyfikowany w ramach umowy Privacy Shield, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).Po wywołaniu funkcji tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i integrowana z ofertą online. Na podstawie przetworzonych danych mogą być tworzone profile użytkowników. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez Facebooka za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy użytkownika zgodnie z naszym poziomem wiedzy. Poprzez integrację wtyczki Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony oferty online. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do Twojego konta na Facebooku. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, np. klikając przycisk „Lubię to” lub publikując komentarz, odpowiednie informacje są przesyłane z urządzenia użytkownika bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook pozna i zapisze jego adres IP. Według Facebooka w Niemczech przechowywany jest tylko anonimowy adres IP.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także prawa użytkownika w tym zakresie i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka:

https://www.facebook.com/about/privacy/.
Jeśli jesteś członkiem Facebooka i nie chcesz, aby Facebook gromadził dane o Tobie za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z Twoimi danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka i usunąć jego pliki cookie przed skorzystaniem z naszej oferty online. Dalsze ustawienia i sprzeciw wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem amerykańskiej strony http://www.aboutads.info/choices/ lub unijnej strony http://www.youronlinechoices.com/.

Ustawienia są niezależne od platformy, tj. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

b) Instagram
W ramach naszej oferty online mogą być wykorzystywane funkcje i treści serwisu Instagram, oferowanego przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy lub teksty oraz przyciski, za pomocą których użytkownik może wyrazić swoje polubienia i zasubskrybować autorów treści lub naszych postów.

Jeśli jesteś członkiem platformy Instagram, Instagram może przypisać wywołanie wyżej wymienionych treści i funkcji do Twojego profilu. Polityka prywatności Instagram:

http://instagram.com/about/legal/privacy/.

c) Twitter
W ramach naszej oferty online mogą być wykorzystywane funkcje i treści serwisu Twitter, oferowanego przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy lub teksty oraz przyciski, za pomocą których użytkownik może ogłosić swoją sympatię i zasubskrybować autorów treści lub naszych postów.

Jeśli jesteś członkiem platformy Twitter, Twitter może przypisać wywołanie wyżej wymienionych treści i funkcji do Twojego profilu. Polityka prywatności Twittera:

https://twitter.com/de/privacy.

Twitter jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).

Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy,

Rezygnacja: https://twitter.com/personalization.

d) XING
Nasza polityka online korzysta również z wtyczek XING, oferowanych przez XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg. Może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy lub teksty oraz przyciski, za pomocą których użytkownik może wyrazić swoją sympatię poprzez udostępnianie i komentowanie treści za pośrednictwem XING. Można również użyć przycisku, aby uzyskać dostęp do obecności GOLDBECK SOLAR na XING.

Jeśli jesteś członkiem XING, XING może przypisać wywołanie wyżej wymienionych treści i funkcji do Twojego profilu. Oświadczenie o ochronie danych XING można znaleźć pod adresem

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

e) YouTube
Nasza polityka online korzysta również z wtyczek YouTube, oferowane przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowaną przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy lub tekst oraz przyciski, za pomocą których użytkownik może wyrazić swoją sympatię, udostępniając i komentując treści za pośrednictwem YouTube. Użytkownik może również użyć przycisku, aby uzyskać dostęp do obecności GOLDBECK SOLAR w serwisie YouTube.

Jeśli jesteś członkiem YouTube, YouTube może przypisać wywołanie wyżej wymienionych treści i funkcji do Twojego profilu. Oświadczenie YouTube o ochronie danych można znaleźć pod adresem:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

f) Kununu
Nasza polityka online korzysta również z wtyczek Kununu, oferowane przez kununu GmbH, Neutrogasse 4-8, Top 3.02, 1010 Wiedeń, Austria. Może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy lub teksty oraz przyciski, za pomocą których użytkownik może wyrazić swoją sympatię, udostępniając i komentując treści za pośrednictwem Kununu. Możesz również użyć przycisku, aby uzyskać dostęp do obecności GOLDBECK SOLAR na Kununu.

Jeśli użytkownik jest członkiem Kununu, Kununu może przypisać wywołanie wyżej wymienionych treści i funkcji do jego profilu. Oświadczenie o ochronie danych Kununu można znaleźć pod adresem:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XII. Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc („Google”). Ten środek śledzenia stosowany przez GOLDBECK SOLAR jest realizowany na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO.

Uzasadnione interesy GOLDBECK SOLAR w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów służą umożliwieniu projektowania zorientowanego na potrzeby i ciągłej optymalizacji naszej strony internetowej. Ponadto korzystanie z Google Analytics umożliwia nam statystyczne rejestrowanie korzystania z naszej strony internetowej i optymalizację naszej oferty.

Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z naszą witryną i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google.

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej witryny może nie być możliwe.

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu jego adresu IP przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie

tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zwracamy uwagę, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google Inc. można znaleźć pod adresem:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

XIII Hubspot CRM
Na tej stronie używamy Hubspot CRM. Dostawcą jest Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (zwany dalej Hubspot CRM).

Hubspot CRM umożliwia nam między innymi zarządzanie istniejącymi i potencjalnymi klientami oraz kontaktami z klientami. Za pomocą Hubspot CRM jesteśmy w stanie przechwytywać, sortować i analizować interakcje z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub telefonu w różnych kanałach. Zebrane w ten sposób dane osobowe mogą być oceniane i wykorzystywane do komunikacji z potencjalnym klientem lub do działań marketingowych (np. wysyłki newslettera). Dzięki Hubspot CRM jesteśmy również w stanie rejestrować i analizować zachowania użytkowników naszych kontaktów na naszej stronie internetowej.

Korzystanie z Hubspot CRM opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym zarządzaniu klientami i komunikacji z nimi. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) zgodnie z definicją TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

XIV Zmiana niniejszej polityki prywatności
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych obowiązuje od czerwca 2018 roku. Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert na niej zawartych lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, może okazać się konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Aktualne oświadczenie o ochronie danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem

Downloads

i można je wydrukować.

XV. Osoba kontaktowa/odpowiedzialna
Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych przez GOLDBECK SOLAR. Podmiotem odpowiedzialnym jest:

GOLDBECK SOLAR GmbH,
Goldbeckstr. 7
69493 Hirschberg a.d. Bergstrasse

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych grupy pod adresem

GOLDBECK SOLAR GmbH
Inspektor ochrony danych
Goldbeckstr.7
69493 Hirschberg a.d. Bergstrasse

lub pod adresem datenschutz@goldbecksolar.com

Auszeichnung: Silber Medallie Sustainability Rating 2023 Auszeichnung: Top Company 2023 - kununu